Blog de Expertos

na potencj? bez recepty Kampanie efektywno?ciowe musz? by? przeprowadzone profesjonalnie. B??dne jest my?lenie, ?e przeprowadzi si? je w miesi?c, wydawcy b?d? o nas walczy?, mo?emy j? realizowa? z przerwami, a kiepskie efekty s? jedynie win? wydawcy. Tymczasem powodzenie da tylko d?ugoterminowa, sukcesywna kooperacja reklamodawców i wydawców. Zasada win-win, czyli ja wygrywam-ty wygrywasz jest ?ród?em dobrych wyników, prowadzi do rado?ci obu stron. Sukcesem kampanii jest sprzeda?, pozyskanie nowego klienta, kontakt z nowym klientem, nieraz wypromowanie nowego produktu. Wspó?praca musi dawa? korzy?ci dla obu stron, a mo?liwe jest to tylko wtedy, kiedy reklamodawca i wydawca razem pracuj? na sukces takiego dzia?ania. Zaufanie,