Co To Jest E book?

Oct 06 2017 ¡Escribe el primer comentario!
Valora este artículo
(0 votos)

Epodreczniki.pl

Nazywamy je „e-bookami”. Zdarzaj? si? jednak g?osy, ?e to przecie? paskudny anglicyzm i powinni?my u?ywa? okre?lenia „e-ksi??ka”, a ju? najbardziej poprawnie b?dzie mówi? „ksi??ka elektroniczna”. Ksi??ki elektroniczne, a w?a?ciwie kindle urz?dzenia i oprogramowanie do ich pobierania i odtwarzania, maj? szereg zalet, a tak?e pewne wady - znaczenie tych ostatnich maleje jednak z ka?dym rokiem, dzi?ki bardzo szybkiemu post?powi technicznemu i malej?cym kosztom.

W tekstach angloj?zycznych cz?sta jest pisownia wyrazów z e- (czyli ‘elektroniczny') bez ??cznika, prosz? jednak wstawi? ten znak pomi?dzy e i B (b), gdy? b?dzie to zgodne z tendencj? przewa?aj?c? w j?zyku angielskim, polskim zwyczajem j?zykowym i rozstrzygni?ciami naszych s?owników.e-book,ebook,czytaj e-book,pobierz e-book,co to e-book,czym jest e-book,czytanie e-book,czytnik e-book

Bardzo dobra czytelno??, zak?adaj?ca zaawansowane techniki generowania czcionek ekranowych i odpowiedni? rozdzielczo?? ekranu czytnika ksi??ek elektronicznych. Niedostatki istniej?cych technik powoduj?, ?e dla wi?kszo?ci osób sta?e korzystanie z tekstów w postaci elektronicznej czytanych ze zwyk?ego ekranu jest m?cz?ce.

Widzisz, a dla mnie jest oczywiste, ?e ebuk… bo tak, nie potrafi? poda? sensownego argumentu. Ostatnio kto? w rozmowie u?y? s?owa ipab na okre?lenie formatu, przez chwil? nie wiedzia?em co chodzi. A pisz? i b?d? pisa? bez kreski, bo tak jest szybciej. Ale w sumie eksi??ki nie jest z?e (i nie ma dylematu, jak wymawia?).

Visto 125 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.